ALGEMENE VOORWAARDEN AGRIFOTO.NL

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Agrifoto. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Agrifoto, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de volgende websites: agrifoto.nl, abh.agrifoto.nl, agenda.agrifoto.nl, agrivideo.nl, agrifotografie.nl, agriphoto.nl en agrifoto.be

1. Inhoud en copyright
Op alle geschreven en grafische inhoud alsmede alle webapplicaties geldt een copyright tenzij expliciet anders wordt vermeld. Agrifoto claimt geen eigenaarschap van gastfoto's tenzij vermeld.

Agrifoto gaat er van uit dat foto's die worden ingezonden eigendom zijn van de inzender en/of dat de inzender toestemming heeft voor publicatie van deze foto's.

2. Aansprakelijkheid

 • Agrifoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur na het bezoeken van een van onze websites.
 • Voor zover Agrifoto bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Agrifoto weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Agrifoto op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Agrifoto of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Agrifoto.
 • Personen die ons informatie en/of bestanden toesturen dienen er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Agrifoto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Agrifoto is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door derden aangeleverde materiaal dat op de websites zijn aangebracht.
 • De websites van Agrifoto bevatten links naar en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites kan Agrifoto geen verantwoordelijkheid dragen. Ook kan Agrifoto geen verantwoordelijkheid dragen voor websites die naar Agrifoto linken.

3. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • Agrifoto behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van de leveringsvoorwaarden)

4. Privacy

 • Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Agrifoto website ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meer databases. Agrifoto respecteert jou privacy en zal er voor zorgen dat jou persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Agrifoto databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Agrifoto website zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van Agrifoto en niet aan andere bedrijven.
 • Om Agrifoto in staat te stellen de Agrifoto website op jouw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Agrifoto website gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.
 • Agrifoto zal geen persoonlijke gegevens van gastfotografen en bij Agrifoto geregistreerde personen aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Agrifoto.

5. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Agrifoto en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Agrifoto met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Agrifoto beslissend.

6. Schending van auteursrecht

 • Wanneer Agrifoto constateert dat afbeeldingen, video's of enig ander door Agrifoto geproduceerde media zonder schriftelijke verlening van het auteursrecht wordt gebruikt zal hier actie voor worden ondernemen.
 • Wanneer blijkt dat door Agrifoto geproduceerde media ten onrechte wordt gebruikt zullen kosten in rekening worden gebracht.
 • Meer informatie over het auteursrecht is hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht te vinden. Meer informatie over het portretrecht vindt u hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Agrifoto
Bloemenzoom 160
8255 KP Swifterbant